در مسیر درست هم که باشید، اگر همان جا بایستید زیر گرفته می شوید. ویل راجرز

 امروزه تمام بازارها پویا هستند. همه جا فضای تغییر است و تغییر بر استراتژی تأثیر می‌گذارد. استراتژی برنده امروز ممکن است فردا موفق نباشد و حتی دیگر به کار هم نیاید.همین چند دهه قبل، دنیا آنقدر باثبات بود که استراتژی ها مدتی به اجرا در می‌آمدند و با حوصله و نظم اصلاح می‌شدند. شرکت با یک برنامه استراتژیک ساليانه هدایت می‌شد. اکنون دیگر به هیچ وجه اوضاع آن گونه نیست. محصولات جدید، بهبود محصولات، زیرگروه‌های فناوری‌ها، کاربردها، گوشه‌های سودآور بازار، بخش های بازار، رسانه‌ها، کانال‌ها و سایر موارد تقریبا در تمامی صنایع؛ از، سریع‌تر از هر زمان دیگری درحال پدیدار شدن هستند. و بسیاری موارد دیگر این تغییرات را پیش می‌برند. نتیجه آنها به وجود آمدن بازارهایی است که نه تنها متغیر بلکه مخاطره آمیز، پیچیده و آشفته اند.
این قبیل بازارهای درهم پیچیده، خلق و پیاده سازی استراتژی را بیش از پیش دشوار کرده اند. استراتژی علاوه بر بازارهای امروز باید در بازارهای فردا نیز موفق عمل کند؛ زمانی که ممکن است مشتری، مجموعه رقبا و شرایط کلی بازار همگی متفاوت باشند. در محیط‌هایی که با این واقعیت جدید شکل گرفته‌اند، بعضی شرکت ها خود محرک تغییرند، برخی دیگر با آن انطباق می یابند و بعضی نیز در مواجهه با تغییر محو می‌شوند. شما چگونه استراتژی‌های موفق را در بازارهای پویا به کار می‌گیرید؟ چگونه در رقابت پیش می‌افتید؟ چگونه استراتژی‌تان مرتبط و معنی دار باقی خواهد ماند؟
مأموریت چالش برانگیزی است. استراتژیست‌ها به چشم انداز، ابزار و مفاهیم جدید و تصفیه شده‌ای نیاز دارند. به ویژه باید قابلیت‌هایی را در ۵ وظیفه مدیریتی ایجاد کنند : تحليل استراتژیک، نوآوری، کنترل واحدهای چند کسب وکاره، توسعه مزیت‌های رقابتی پایدار و ایجاد پایگاه‌های رشد.

تحلیل استراتژیک
امروز بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات مشتریان، رقبا و روندهای تأثیرگذار بر بازار نیاز است. به علاوه، لازم است که اطلاعات پیوسته باشد و تنها به چرخه برنامه ریزی محدود نشود زیرا برای واکنش مناسب، کشف به موقع تهدیدها، فرصت ها، مسائل استراتژیک یا ضعف‌های نوپدید، بسیار تعیین کننده است. توانایی پیش بینی روندها، برآورد آثار و تشخیص دادنشان از مدهای زودگذر، امتیاز ویژه ای به همراه خواهد داشت. این بدان آثار و تشخیص معنی است که برای کسب اطلاعات، پالایش آنها و تبدیل آنها به تحلیل های قابل پیگیری، به سرمایه گذاری در منابع و توسعه قابلیت‌ها نیازمندیم.

برنامه ريزي استراتژيک
برنامه‌ ريزي‌ استراتژيك‌ فرايندي‌ است‌ كه‌ با تخصيص‌ منابع‌ يك‌ سازمان‌ به‌ منظور دستيابي‌ به‌مأموريت‌ و هدفهاي‌ حال‌ و آيندة‌ آن‌ در محيطي‌ پويا و رقابتي‌ سروكار دارد .

 برنامه‌ ريزي‌ استراتژيك‌، نوعي‌ از برنامه‌ ريزي‌ است‌ كه‌ بر جهت‌ و مسير سازماني‌ متمركز است‌ وتمامي‌ سطوح‌ مديريت‌ را در بر مي‌گيرد.
 برنامه‌ ريزي‌ استراتژيك‌، تلاشي‌ منظم‌ و سازمان‌ يافته‌ در جهت‌ اتخاذ تصميمها و مبادرت‌ به‌اقدامات‌ بنيادي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آنها اينكه‌ يك‌ سازمان‌ چيست‌، چه‌ مي‌كند، و چرا اموري‌ را انجام‌مي‌دهد، مشخص‌ خواهدشد .

ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك
برنامه ریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت  است و افق های دورتری را در سازمان مطرح می سازد.

 •  مسير و جهت‌ كلي‌ يك‌ سازمان‌ و حيات‌ آن‌ را درپرتو تغييرهاي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌، غير قابل‌ پيش‌بيني‌ و ناشناخته‌ در محيط‌ پيرامون‌ آن‌، تعيين‌ مي‌كنند.
 • توسط‌ مديريت‌ ردة‌ بالا اتخاذ شوند ويك ابزار اساسي براي اعمال مديريت است.
 • ‌تخصيص‌ منابع‌ زيادي‌ از سازمان‌ منجر مي‌شوند . به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت‌هاي تعيين شده تخصيص مي‌دهد.
 • سازمان‌ را براي‌ مدت‌ زيادي‌ متعهد مي‌كنند.
 •   ابزاري‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدفها هستند.
 • قبل از پيش آمدن مشكلات احتمالي از وقوع آنها خبر مي‌دهد.
 • به مديران كمك مي‌كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند.
 •   قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي‌آورد.
 •  ترتيب‌دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي‌آورد.
 •  مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي‌شود.
 • تفكر آينده‌نگر را تشويق مي‌كند.

استراتژي چیست؟
استراتژی ها نقطه كانوني حركت هاي سازماني بوده و الهام‌بخش مديران مي‌باشند . استراتژي يك شركت طرح بازري مديريت در كسب  موقعيت بازار، هدايت عمليات، خشنودسازي مشتريان، موفقيت در عرصه رقابت و دستيابي به اهداف سازماني است ؛ و موجبات زير را فراهم مي‌آورد :

 • حركت اثربخش در امتداد مسير شركت
 • تمركز بر روي بازارها و نيازمندي هاي مشتريان
 • انتخاب رويكرد رقابتي و راه هاي عمليات مناسب
 • ايجاد حس و انگيزه‌اي كه عامل رشد و سودآوري است
 • باريكتر شدن و تمركز يافتن بر موضوعات اصلي كسب و كار

نكته: استراتژي شركت تركيبي از اقدامات رقابتي و رويكردهايي است كه كاركنان را در جهت خشنودسازي مشتريان به رقابت موفقيت آميز و دستيابي به اهداف سازماني مديريت مي‌كند.

TOP طراحی و اجرا توسط شرکت هگز انجام گردیده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد.